คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนิษฐา อาดำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทีปกร บุญรอด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรักษิณา พันธ์ขนุน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :