ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรอื่นๆ

นางสาวกฤติกา ทองจุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปัญญาพร บ่อพลอยเพชร
แม่ครัว

นางสาวสมหญิง โป๊ะแก้ว
คนงานทั่วไป