ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศพด.เทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)

นางสาวสุชาดา คำเพราะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเตชินี ภักดีนารถ
ผู้ดูแลเด็ก