ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวแสงอรุณ ถานะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลลิตา คำมงคล
ผู้ดูแลเด็ก

นางบงกช รัตนะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภัทรา อ้นอมร
ผู้ดูแลเด็ก

นางกมลวรรณ หลักเฟือง
ครูผู้ช่วย

นางนิลวรรณ โตสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีรนุช ศรีสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงนภา เนินผา
ผู้ดูแลเด็ก

นางบุณยณัฐ ไตรรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวมนัญญา ศรีมงคล
ผู้ดูแลเด็ก

นางชลพรรษ เทียมแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวอรพรรณ โพธิพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก