ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริวรรณ ปักษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนที รักธัญญะการ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เพียรปัญญา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :