ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรปฐมวัย 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 40
เตรียมความพร้อม อนุบาล 3-5 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.33 KB 37
คู่มือตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 52
คณะกรรมการการศึกษา อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 51
การประกันคุณภาพ ศพด. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.93 KB 115
dla Plan 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 39
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศพด.
เล่ม ศพด. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.57 KB 40
มาตรฐานการศึกษา. (ขั้นพัฒนา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 39
ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบ แผนสี่ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47 KB 40
ระเบียบพัสดุ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 40
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 39
แนวทางซื้อจ้าง 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.27 KB 36
กฎกระทรวง วิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 40
เอกสารดาวน์โหลดกองการศึกษา
เอกสารฝึกอบรมกองการศึกษา 35
กฎหมายกองการศึกษาเทศบาลนครรังสิต 35
เอกสารดาวน์โหลดกองการศึกษาเทศบาลนครรังสิต 40
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 1/1
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 40
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 38
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 39
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 40
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 1/2
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 39
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 37
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 38
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 37
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/1
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.71 KB 42
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 36
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 39
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.36 KB 37
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/2
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.8 KB 40
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 38
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.54 KB 39
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.47 KB 40
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 3/1
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.31 KB 43
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.21 KB 38
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.79 KB 41
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.08 KB 39
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 3/2
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.92 KB 42
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.04 KB 40
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.58 KB 42
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.13 KB 39