ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรปฐมวัย 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 5
เตรียมความพร้อม อนุบาล 3-5 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.33 KB 6
คู่มือตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 9
คณะกรรมการการศึกษา อปท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.45 KB 9
การประกันคุณภาพ ศพด. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.93 KB 14
dla Plan 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 6
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศพด.
เล่ม ศพด. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.57 KB 7
มาตรฐานการศึกษา. (ขั้นพัฒนา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 5
ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบ แผนสี่ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47 KB 6
ระเบียบพัสดุ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 8
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 5
แนวทางซื้อจ้าง 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.27 KB 5
กฎกระทรวง วิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 8
เอกสารดาวน์โหลดกองการศึกษา
เอกสารฝึกอบรมกองการศึกษา 6
กฎหมายกองการศึกษาเทศบาลนครรังสิต 5
เอกสารดาวน์โหลดกองการศึกษาเทศบาลนครรังสิต 9
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 1/1
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 6
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 6
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 6
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 6
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 1/2
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.5 KB 5
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 5
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 6
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 5
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/1
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.71 KB 8
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 5
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 7
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.36 KB 6
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 2/2
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.8 KB 6
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.51 KB 5
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.54 KB 6
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.47 KB 6
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 3/1
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.31 KB 10
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.21 KB 5
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.79 KB 8
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.08 KB 5
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับชั้นอนุบาล 3/2
ด้านสติปัญญา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.92 KB 6
ด้านสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.04 KB 6
ด้านร่างกาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.58 KB 6
ด้านอารมณ์และจิตใต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.13 KB 5