ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา


นักเรียนชาย  17  คน

นักเรียนหญิง  19 คน

รวมทั้งหมด  21 คน


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
นักเรียนชาย  25  คน

นักเรียนหญิง 16  คน


รวมทั้งหมด  41 คน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
นักเรียนชาย  24 คน

นักเรียนหญิง 12 คน

รวมทั้งหมด 36 คน
รวมนักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญาทั้งหมด 113 คน

ข้อมูลนักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
นักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ชาย     10   คน

ปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน หญิง     13  คน

รวมนักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)  ทั้งหมด   23  คน