ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ปรัชญาของโรงเรียน
ปัญญา  นะรานัง  ระตะนัง   ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตนฯ