ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 02-5364199 สังกัด เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ห้องเรียน

ประวัติของสถานศึกษา
  โรงรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบรี  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 02-5364199 สังกัด เทศบาลนครรังสิต จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีเนื้อที่ 300.8 ตารางวา
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
ปัจจุบันเทศบานครรังสิต จัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้รับการโอนจากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง คณะผู้บริหารโดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จึงมีนโยบายก่อสร้างสถานศึกษาเพิ่มเติมในนาม "โรงเรียนเทศบาลนครังสิต(สินสมุทร)"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการตามวัย การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อามรณ์ สังคมและสติปัญญญาอย่างสมวัย และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่ ลดความแออัดของห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งให้นักเรียนได้มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างเพียงพอ
     เทศบาลนครรังสิต จัดตั้งโรงเรียนเทศบานครรังสิต(สินสมุทร) ขึ้น (ชื่อเดิม) ตามประกาศเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อาคารโรงเรียนเป็นอาคารตามรูปแบบก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก การเคหะแห่งชาติ(นางสาววารินทร์  จอกชาวใต้)
     เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนเพียรปัญญา มีความหมายว่า โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และความเพียรและราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."ประดับที่ป้ยชื่อโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
เด็กเล็กเบิกบาน  วิชาการก้าวหน้า   เยาวชนพัฒนา   ปวงประชาร่วมใจ
สีประจำโรงเรียน
 สีม่วง - สีขาว

     สีม่วง หมายถึง    สีประจำพระองค์ของพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     สีขาว หมายถึง    สะอาด บริสุทธิ์  เปรียบเสมือนวัยเด็ก
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกล้วยไม้  หมายถึง  ในเชิงที่ดีเสริมสร้างในเรื่องของความรัก และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความรัก และความสง่างาม ซึ่นในปัจจุบันดอกกล้วยไม้ แสดงถึงความประเสริฐ เลิศ และความงามอันละเมียดละไม อีกทั้งยังแสดงถึงความไร้เดียงสาของเด็กๆ อีกทั้งดอกกล้วยไม้ยังใช้เป็นดอกประจำวันครูด้วย เพราะกว่าที่กล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตดอกออกผล ให้เราชื่นชมได้ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่เปรียบได้กับวันครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในเวลาที่ช้านานกว่าจะเห็นผล 
อักษรย่อของโรงเรียน

พ.ป.

สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)
     เทศบาลนครรังสิต ได้จัดการศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น ตั้งแต่ปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

               1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ที่อยู่ 124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-536-5370

               1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ที่อยู่ 113/1 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-531-6841-2

               1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) ที่อยู่ 118/1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-567-4564

               1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ที่อยู่ 28/45 ซอยรังสิต-นครนายก 21/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-159-2233

               1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ที่อยู่ 95 พหลโยธนิ 87 ซอย 6 แยก 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร-มือถือ 081-296-1100

         2. โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง
               2.1 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ที่อยู่ ซอยรังสิต-นครนายก 56 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-531-2891 Fax 02-531-2892

               2.2 โรงเรียนดวงกมล ที่อยู่ 76 ซอยรังสิต-นครนายก 40 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-533-0395

                  2.3 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ที่อยู่ 124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-536-5370
              2.4 โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ที่อยู่ 113/1 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-531-6841-2

              2.5 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ที่อยู่ 118/1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-567-4564

              2.6 โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ทีอยู่ 95 พหลโยธนิ 87 ซอย 6 แยก 3
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธญับุรีจ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-296-1100

              2.7 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ที่อยู่ 124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-536-5370