ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา


                    ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1    นักเรียนชาย  17  คน

                                                   นักเรียนหญิง  19 คน

                                                      รวมทั้งหมด  21 คน


                   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2     นักเรียนชาย  25  คน

                                                   นักเรียนหญิง 16  คน

                                                      รวมทั้งหมด  41 คน                   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3     นักเรียนชาย  24 คน

                                                   นักเรียนหญิง 12 คน

                                                       รวมทั้งหมด 36 คน  


                   รวมนักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญาทั้งหมด   113   คนข้อมูลนักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)

                   นักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ชาย     10   คน

                   นักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน หญิง     13  คน

รวมนักเรียนปฐมวัย อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)  ทั้งหมด   23  คน