พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

          1.ส่งเสริมการพัฒนากรจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย

          2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

          3.จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          4.ส่งเสริมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ (GOAL)

     ดำเนินการหลักสูตรการศีกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  เน้นการพัฒนา ในทุกๆด้านโดยเฉพาะคุณภาพด้านการศึกษาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตดังนี้

         1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

         2.ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานผ่นเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3.ผู้เรียนดำรงชีวิตในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข