วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ (Vision)

      จัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ปรัชญาของโรงเรียน

     ปัญญา  นะรานัง  ระตะนัง   ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตนฯ