ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 081-2961100 สังกัด เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 5 ห้องเรียน


ประวัติของสถานศึกษา

     โรงรียนเพียรปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบรี  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 081-2961100 สังกัด เทศบาลนครรังสิต จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีเนื้อที่ 300.8 ตารางวา

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

     ปัจจุบันเทศบานครรังสิต จัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้รับการโอนจากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง คณะผู้บริหารโดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จึงมีนโยบายก่อสร้างสถานศึกษาเพิ่มเติมในนาม "โรงเรียนเทศบาลนครังสิต(สินสมุทร)"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการตามวัย การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อามรณ์ สังคมและสติปัญญญาอย่างสมวัย และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่ ลดความแออัดของห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งให้นักเรียนได้มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างเพียงพอ
     เทศบาลนครรังสิต จัดตั้งโรงเรียนเทศบานครรังสิต(สินสมุทร) ขึ้น (ชื่อเดิม) ตามประกาศเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อาคารโรงเรียนเป็นอาคารตามรูปแบบก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก การเคหะแห่งชาติ(นางสาววารินทร์  จอกชาวใต้)
     เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนเพียรปัญญา มีความหมายว่า โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และความเพียรและราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."ประดับที่ป้ยชื่อโรงเรียน


คำขวัญของโรงเรียน

เด็กเล็กเบิกบาน  วิชาการก้าวหน้า   เยาวชนพัฒนา   ปวงประชาร่วมใจ


สีประจำโรงเรียน

     สีม่วง - สีขาว

     สีม่วง หมายถึง    สีประจำพระองค์ของพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     สีขาว หมายถึง    สะอาด บริสุทธิ์ิ เปรียบเสมือนวัยเด็ก

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

     ดอกกล้วยไม้  หมายถึง  ในเชิงที่ดีเสริมสร้างในเรื่องของความรัก และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความรัก และความสง่างาม ซึ่นในปัจจุบันดอกกล้วยไม้ แสดงถึงความประเสริฐ เลิศ และความงามอันละเมียดละไม อีกทั้งยังแสดงถึงความไร้เดียงสาของเด็กๆ อีกทั้งดอกกล้วยไม้ยังใช้เป็นดอกประจำวันครูด้วย เพราะกว่าที่กล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตดอกออกผล ให้เราชื่นชมได้ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่เปรียบได้กับวันครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในเวลาที่ช้านานกว่าจะเห็นผล 


อักษรย่อของโรงเรียน

พ.ป.